Rezervovať

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na ubytovacie ako aj na všetky
služby poskytované prevádzkovateľom ubytovacieho zariadenia.
1.2 Klientovi sa odporúča vo vlastnom záujme oboznámiť sa s týmito VOP pred uskutočnením rezervácie.
Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia si vyhradzuje právo jednostranne tieto VOP zmeniť, pričom zmena
VOP je účinná odo dňa ich zverejnenia na webovom sídle prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia. Pokiaľ
klient nesúhlasí s niektorými ustanoveniami týchto VOP, prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia ho žiada,
aby nevyužíval služby prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia. Potvrdením rezervácie klient výslovne a bez
výhrad súhlasí s VOP prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia.

2. REZERVÁCIE, ZMLUVY A SLUŽBY POSKYTOVANÉ
PREVÁDZKOVATEĽOM
2.1 Rezerváciu je možné vykonať telefonicky, mailom, prostredníctvom portálu Booking.com a vyplnením
rezervačného formulára na webovom sídle prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia alebo osobne v
prevádzke ubytovacieho zariadenia.
2.2 V prípade telefonickej a emailovej rezervácie, ako aj v prípade rezervácie cez rezervačný formulár
ubytovacieho zariadenia zašle ponuku rezervácie na email, ktorý poskytol klient. Pokiaľ klient na ponuku od
ubytovacieho zariadenia do 24 hodín neodpovie, viazanosť ubytovacieho zariadenia poskytnúť službu
klientovi zaniká.
2.3 Zmluva vzniká písomným potvrdením rezervácie zo strany ubytovacieho zariadenia a má váhu zmluvy.
Ústna dohoda alebo ústne potvrdenie rezervácie nemá váhu zmluvy.
2.4 Každý ubytovaný hosť je povinný dodržiavať ubytovací poriadok ubytovacieho zariadenia ako aj VOP
ubytovacieho zariadenia, a vytvorením rezervácie dáva hosť súhlas, že sa oboznámil s ubytovacím
poriadkom ako aj so VOP ubytovacieho zariadenia a v plnej miere s nimi súhlasí.
2.5 Ak to nie je z povahy veci vylúčené, platia ustanovenia tohto článku VOP aj pre ubytovacie podmienky
skupín, s tým, že ubytovaný hosť a osoba, ktorá vykonala skupinovú rezerváciu zodpovedajú za záväzky voči
ubytovaciemu zariadeniu spoločne a nerozdielne a počas doby ubytovania dodržujú ubytovací poriadok
ubytovacieho zariadenia.

3. PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY
3.1 Za ubytovanie a poskytnuté služby je klient povinný uhradiť cenu v súlade s platným cenníkom
ubytovacieho zariadenia. Nezmluvný hosť platí za pobyt vždy pri nástupe na ubytovanie na základe
predloženia účtu resp. faktúry spolu s vyúčtovaním poskytnutých záloh zo strany klienta. Pri pobyte dlhšom
ako šesť dní je klient povinný uhradiť zálohu za pobyt vo výške 50% a doplatiť za pobyt a prípadné ďalšie
služby a konzumácie pri ukončení pobytu, pokiaľ sa ubytovacie zariadenie s klientom nedohodlo inak. Účet
resp. faktúra za pobyt je splatná pri jej predložení klientovi.
3.2 Aktuálne ceny ubytovacieho zariadenia za poskytované izby a služby sú prístupné na recepcii
ubytovacieho zariadenia a na webovom sídle www.baskevilla.sk
3.3 Ubytovacie zariadenie, ako poskytovateľ služieb má právo zverejnené ceny zmeniť, pričom nadobúdajú
platnosť momentom zverejnenia na webovom sídle ubytovacieho zariadenia.
3.4 V prípade, že zálohová platba za objednanú službu nebude uhradená v termíne, ubytovacie zariadenie
má právo zrušiť rezerváciu a tým aj odstúpiť od zmluvy. Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté Storno
poplatky, ktoré sú uvedené v bode č.4.

4. STORNO PODMIENKY (PODMIENKY ZRUŠENIA REZERVÁCIE)
4.1 Ubytovacie zariadenie je oprávnené účtovať storno poplatky vopred objednaných dohodnutých služieb v
prípade, že hosť zruší svoju rezerváciu pobytu alebo objednanej služby, alebo jej časti. Oznámenie zrušenia
rezervácie pobytu, služby, alebo jej časti ubytovacie zariadenie prijíma iba písomnou formou. Ubytovacie
zariadenie je oprávnené účtovať zrušenie rezervácie aj v prípade, že hosť zrušenie neoznámi. Ubytovacie
zariadenie účtuje storno poplatky podľa nasledovných pravidiel:
– zrušenie pobytu, služby, alebo jej časti viac ako 28 dní pred nástupom na pobyt alebo čerpaním služby bez
poplatku
– zrušenie pobytu, služby, alebo jej časti 28 až 15 dní pred nástupom na pobyt alebo čerpaním služby je
storno poplatok 50 % z ceny ubytovania a objednaných služieb
– zrušenie pobytu, služby, alebo jej časti menej ako 14 až 1 deň pred nástupom na pobyt alebo čerpaním
služby je storno poplatok 100 % z ceny ubytovania a objednaných služieb

5. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Ochrana súkromia
5.1 Prevádzkovateľ Baske Villa je spoločnosť Comity s.r.o., Trnavská cesta 25, 831 04 Bratislava IČO:
31343791 (ďalej len Comity s.r.o.,) vykonáva spracovanie osobných údajov v súlade so všeobecne

záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov.
5.2 Prevádzkovateľ, spoločnosť Comity s.r.o., spracúva osobné údaje klientov za účelom rezervácie, predaja
využívania služieb klientmi v ubytovacích zariadeniach prevádzkovateľa a kontroly ich využívania. Na základe
zákona 108/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a
zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registra obyvateľov Slovenskej
republiky sú osobné údaje klientov spracovávané bez súhlasu dotknutej osoby. Kontaktné údaje, najmä
telefónne číslo, e-mailová adresa, spolu ubytované osoby a ďalšie poskytnuté osobné údaje sú spracovávané
len so súhlasom dotknutej osoby, ktorá môže kedykoľvek požiadať o ich opravu, prípadne výmaz.
5.3 Prevádzkovateľ spoločnosť Comity s.r.o., používa vysoko etické štandardy a rešpektuje súkromie klientov.
S výnimkou sprístupnenia údajov vyžadovaných zákonom alebo inými všeobecne záväznými právnymi
predpismi, prevádzkovateľ nesprístupní bez súhlasu klienta žiadne osobné údaje tretím stranám.
5.4 Prevádzkovateľ spoločnosť Comity s.r.o., v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky vykonáva
všetky opatrenia a operácie na spracúvanie osobných údajov tak, aby dotknuté osoby boli riadne a včas
poučené o svojich právach, ktoré im prislúchajú z právnych predpisov Slovenskej republiky ale aj na základe
európskej legislatívy a záväzných medzinárodných zmlúv a dohovorov. V prípade obdržania oprávnenej
žiadosti dotknutej osoby, prevádzkovateľ vybaví túto žiadosť do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
5.5 Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi žiadať informácie
o tom, či jej osobné údaje sú alebo nie sú v informačných systémoch prevádzkovateľa spracúvané, z akého
zdroja boli jej osobné údaje získané, informácie o rozsahu alebo zozname spracúvaných osobných údajov,
opravu alebo likvidáciu svojich neúplných, nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu
osobných údajov, ktorých účel spracúvania už pominul alebo ktoré sú predmetom spracúvania neoprávnene.
5.6 Dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na iné účely ako na tie, na ktoré
boli osobné údaje právoplatne poskytnuté a proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré by mohli neoprávnene a
odôvodnene zasahovať do jej práv a právom chránených záujmov, pokiaľ je táto námietka oprávnená.
Prevádzkovateľ je povinný takéto osobné údaje bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to
okolnosti dovolia.
5.7. Dotknutá osoba, ktorá nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, uplatňuje svoje práva
prostredníctvom právneho zástupcu.

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
6.1 Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
6.2 Pokiaľ by niektoré ustanovenie týchto VOP bolo alebo sa stalo neplatným, neúčinným alebo
nevynútiteľným, nedotýka sa takáto neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť platnosti a účinnosti
ostatných ustanovení týchto VOP.
6.3 Klient pri potvrdení rezervácie vyjadruje svoj súhlas s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.
Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného
oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením zmenených VOP na webovom sídle prevádzkovateľa
ubytovacieho zariadenia a v priestoroch ubytovacieho zariadenia a na recepcii.

6.4  Riešenie reklamácii a sporov hostí vo vzťahu k službám poskytnutým prevádzkou BASKE VILLA upravuje Reklamačný poriadok

6.5 Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 15.06.2021

Prevádzkovateľ

COMITY, s.r.o.
Trnavská cesta 25
831 04 Bratislava

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 4478/B

Sídlo prevádzky
BASKE VILLA
17. novembra 305/23
914 51 Trenčianske Teplice

Manažér
Darina Šimková
+421 902 106 767
manager@baskevilla.sk

DIČ: 2020869818
IČ DPH: SK2020869818
Banka: UniCredit Bank
IBAN: SK64 1111 0000 0066 0630 5017

 • Adresa
 • 17. novembra 305/23
 • 914 51 Trenčianske Teplice
 • Google Maps
 • Otváracie hodiny
 • Pondelok - Sobota
  7:30 - 21:00
 • Nedeľa
  7:30 - 19:00
 • CICO
 • Check in: 15:00
 • Check out: 12:00
 • Prevádzkovateľ
 • Comity, s.r.o.
 • Trnavská cesta 25
 • 831 04 Bratislava
 • IČO: 31343791